Päijät-Hämeen Tekstiilihuollon työilmapiirin kirkastaminen

Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto halusi kehittää työyhteisöönsä muodostunutta haastavaa työilmapiiriä. Yhden prosessin avulla organisaatiossa onnistuttiin samanaikaisesti parantamaan työilmapiiriä sekä vahvistamaan resilienssiä ja yhteistä visiota.

Usean vuoden pitkäjänteinen kehitystyö sairauspoissaolojen ja työtapaturmien karsimiseksi oli tuottanut Päijät-Hämeen Tekstiilihuollossa hyvää tulosta. Työhyvinvointikyselyiden tuloksia tarkastelemalla havaittiin kuitenkin, että työntekijöiden keskinäisissä suhteissa oli työntekoa haastavia piirteitä.

Organisaatiossamme työhyvinvoinnin eteen on pyritty aina tekemään pitkäjänteisesti töitä. Kun työilmapiiriin liittyvät ongelmat kävivät ilmi, yritimme ensin luoda ratkaisuja sisäisin keinoin tuomalla kaivattuja tarkennuksia toimihenkilöiden työnkuviin. Tämän seurauksena kuitenkin keskinäinen yhteistyö väheni ja ilmapiiri tuntui heikkenevän entisestään, muistelee organisaation toimitusjohtaja Heikki Kultanen.

Päätimmekin hankkia ulkopuolisen tahon tueksemme analysoimaan tilannettamme ja vallitsevia tunteita uusin silmin. Halusimme myös konkreettista koulutusta vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin liittyen.

Eroon väärinymmärryksistä

Toimihenkilöiden työilmapiirin kehitysprosessi sisälsi kahdenkeskisiä haastattelu- ja juttelutilaisuuksia Humapin konsultin kanssa, sekä yhteisiä työpajoja ja koulutuksia.

Prosessin myötä turhat kinat ja väärinymmärrykset ovat vähentyneet. Tärkein muutos on, että ihmiset tekevät nyt enemmän yhteistyötä ja haluavat ymmärtää ja auttaa toista työntekijää. Vaikka jokaisella on omia projekteja, keskustelemme nyt enemmän yhdessä ja ymmärrämme, että jokainen täällä työskentelee samaa tavoitetta kohti.

Prosessin jälkeen toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset ovat nousseet aiempiin vuosiin verrattuna. Kultasen mukaan alalla tapahtuu historiallisesti katsottuna hurjia muutoksia, joten on ensiarvoisen tärkeää, että koko työyhteisö puhaltaa yhteen hiileen.

Työilmapiirin kehittämisen seurauksena yhdessä tekeminen ja yhteisen vision toteuttaminen alkoivat elää uudella tavalla. Työilmapiirin kehittäminen on vahvistanut merkittävällä tavalla koko organisaation muutoskyvykkyyttä, mikä tulee olemaan entistä tärkeämmässä asemassa tulevaisuudessa, Kultanen tiivistää.

Työilmapiirin kehitysprosessi koettiin kaiken kaikkeaan yritykselle erittäin arvokkaana kokemuksena, jota halutaan jatkaa myös tulevaisuudessa kertausluontoisten tapaamisten merkeissä. Toimitusjohtaja suunnittelee vastaavanlaisen prosessin käynnistämistä myös organisaation muille työntekijöille.