Tampereen kaupunki on strategiatyön edelläkävijä

Tampereen kaupunki on yksi ensimmäisistä suurista organisaatioista, joka otti Humapin digialustan hyödyt käyttöön edellisessä strategiaprosessissaan. Tampereen kaupungin stategiaa jalkautettiin koko henkilöstön voimin, luoden samalla pohjaa osallistavaille keskusteluille.

Tampereen kaupungin strategian jalkauttamisprosessin tavoitteena oli tuoda strategian arkeistamiseen uusi, entistä osallistavampi ulottuvuus, jonka avulla strategia saataisiin elämään.

Kaupungin strategiajohtaja Reija Linnamaa on tyytyväinen uudenlaiseen tapaan tehdä strategiatyötä. Ison porukan osallistaminen strategiatyöhön ei tapahdu käden käänteessä, mutta Tampereella mukaan saatiin selvästi odotettuakin isompi joukko ihmisiä.

Strategian jalkauttaminen toteutettiin meillä ensikertaa digitaalisuutta hyödyntäen käyttämällä Humapin digialustaa runsaan kuukauden ajan. Näin ison porukan kanssa osallistaminen voi olla haastavaa, mutta digitaalisen yhteistyöalustan käyttäminen toi työskentelyymme täysin uusia mahdollisuuksia. Strategiaprosessiimme osallistui kaiken kaikkiaan 4 000 työntekijää, mikä oli huikea saavutus! Kertoo strategiajohtaja Reija Linnamaa.

Digialusta toi mukanaan läpinäkyvyyttä

Strategian jalkauttaminen lähti liikkeelle digialustan avulla käytyjen läpinäkyvien keskustelujen kautta, jotka pohjautuivat kaupungin johdon kanssa kuvattuihin videoihin. Videoissa kuvattiin strategian uusia suuntia sekä henkilöstön ja kuntalaisten ajatuksia niistä. Etapeittain etenevässä prosessissa henkilöstö osallistui tiimeinä videoiden herättämään keskusteluun strategian merkityksestä heidän työarkeen.

Alun epävarmuudesta huolimatta digialustan käyttö strategiaprosessissa oli todella positiivinen kokemus. Saimme tavoitettua henkilöstöä huomattavasti aiempaa laajemmin. Henkilöstöltä tuli positiivista palautetta prosessista ja siitä, että heitä osallistetaan ja heidän mielipiteestään ollaan kiinnostuneita. Alustan käytön myötä henkilöstö koki saavansa äänensä kuuluviin.” Sanoo Tampereen kaupungin strategiasuunnittelija Matias Ansaharju.

Digitaalisuus lisää tehokkuutta

Digialustan käyttöönotto startegiaprosessissa tarjosi Tampereen kaupungille uuden lähestymistavan strategian jalkauttamiseen. Digitaalisesti työstetty prosessi oli mahdollista toteuttaa erittäin tehokkaasti, mutta samalla kuitenkin vuorovaikutusta lisäten.

Digialustan ehdoton vahvuus oli, että Humapin tuomien näkökulmien kautta hahmotettiin vuorovaikutuksen merkitystä ja roolia uudella tavalla. Prosessi sai silmämme aukeamaan vuorovaikutteisen osallistamisen kokonaisuudelle uudella tavalla. Saimme myös oppia tulevaisuutta ajatellen: mitä kaikkea pitää huomioida ja miten ihmiset ajattelevat. Ymmärsimme myös, miten sanavalinnat sekä eri lähestymistavat vaikuttavat vuorovaikutukseen.” Kiteyttää Linnamaa.