REIMAGINING WORK – Johda organisaatio uuteen aikaan

Työelämän maasto, ilmasto ja kartat muuttuvat nyt nopeammin kuin koskaan. Suomi on digitaalisuuden, datan hyödyntämisen, ihmislähtöisen kehittämisen ja monipaikkaisen työn johtamisen kärkimaa. Uudet työtavat, datan tulkinta ja johtopäätökset ovat nyt organisaation menestyksen keskeisiä tekijöitä. Työn muutokselle ja sen johtamiselle on valtava tilaus ja sen tulisi olla jokaisen hallituksen ja johtoryhmän agendalla.

Poikkeusaikana on kaikkialla lähdetty tarkastelemaan työelämään liittyviä valintoja ja mahdollisuuksia uudella tavalla. Vielä ennen pandemiaa 90% tietotyöläisistä teki töitä toimistolla, joka on ohjannut rakentamaan käytännöt lähityömallin ympärille (Accenture 2021). Olemme havainneet, että 68%:lla organisaatioista ei ole tarkempaa näkemystä uusista työtavoista (McKinsey 2021), vaikka 94% tekijöistä ovat jo valmiita siirtymään työn uuteen malliin (Howspace 2021). Johtopäätöksemme on, että uuteen aikaan johtaminen on vuonna 2022 väistämätöntä.

Viimeisen kahden vuoden ajalta on näyttöjä, joissa pandemian liikkeelle tyrkkäämät muutokset ovat näkyneet organisaatioiden toiminnassa

  • pienempänä hiilijalanjälkenä,
  • alentuneina kustannuksina ja
  • korkeampana tuottavuusasteena.

Uusi työn arki näyttäytyy myös uudella tavalla kuormittavana ja nyt ollaan aiempaa valmiimpia panostamaan vastuullisempaan kehittämiseen, parempaan työkulttuuriin  ja yhdessä oppimiseen.

Johdattele eriaikaisen yhteistyön muotoihin

Hybridityön kolmeksi suurimmaksi haasteeksi on tunnistettu yhteenkuuluvuuden tunteen puuttuminen, vahvan ja yhdenmukaisen organisaatiokulttuurin ylläpitäminen ja kokouksiin ja viestitulvaan hukkuminen (Howspace 2021). Tutkimuksen mukaan viikoittainen kokousaika Teamsissä on yli kaksinkertaistunut (148%) vuoteen 2020 verrattuna (Microsoft 2021). Työn muutos onkin tähän asti tarkoittanut vanhojen toimintatapojen siirtämistä sellaisenaan verkkoon, jossa ne usein toimivat vielä huonommin. Kokouskuormitus on kaikkialla suurta ja haukkaa liian suuren osan asiantuntijoiden ja johtajien työajasta.

Organisaatiot ovat nyt uusien haasteiden edessä, koska yhteistä toimivaa toimintatapaa uuteen tilanteeseen ei ole vielä rakentunut. Menestyvät organisaatiot luovat mallin, joka auttaa kehittämään ihmisiä, työtä, liiketoimintaa ja hyödyntämään uusinta teknologiaa eheänä kokonaisuutena. Kun työ uskalletaan nähdä ja kokea uudella tavalla, siitä hyötyvät sekä työnantajat että työntekijät. Tämä mahdollistaa taloudellisten ja ajankäytön investointien uusjaon. EY:n tutkimuksen mukaan yritykset voivat säästää noin 9500 € työntekijää kohti. Työntekijät puolestaan säästävät työmatkakustannuksissa ja siihen kuluvassa ajassa. Nyt on siis aika päivittää sekä johdon työtavat että innostaa porukat rakentamaan yhdessä uusia inhimillisiä toimintatapoja. Me haastamme vähentämään kokousten määrää jopa 75 %, kasvattamaan innovaatioiden määrää jopa 50 % sekä varmistamaan, että jokainen voi kokea yhteisöllisyyttä ja oman työnsä merkityksen osana kokonaisuutta.

Uudet kartat hyödyntävät reaaliaikaista dataa

Teknologian kehittyessä ja tekoälyn lisääntyessä johdon tulee keskittyä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, oppimis- ja innovaatiokyvyn johtamiseen, sekä entistäkin vastuullisempien organisaatioiden rakentamiseen. Muutos synnyttää aina tunteita ja näyttää organisaatiokulttuurin syvimmän olemuksen. Luottamus on kultaakin kalliimpaa dataa, jonka näkyväksi tekeminen on ollut aiemmin vaikeaa. Kun ihmisiä rohkaistaan näkemään ja kokemaan työ uudella tavalla, on tärkeää saada näkyväksi mihin asioihin on ja mihin ei vielä ole syntynyt luottamusta. Uusimman data-analytiikan ja kerätyn informaation avulla tulevaisuuden trendit, riskit, luottamus, yhteistyö, henkilöstö- ja asiakaskokemusdata saadaan 48 tunnissa johdon päätöksen tueksi.

Organisaation kallein pääoma, ihmisenergia, saadaan siis reaaliajassa näkyväksi. Mutta se ei vielä yksin riitä. Datan tulkinta ja johtopäätökset ovat organisaation menestyksen keskeisiä tekijöitä, joihin johto tarvitsee uutta osaamista. Reaaliaikaisen tilannekuvan ja laadukkaiden päätösten avulla johto pystyy fokusoimaan liiketoiminnan ja kulttuurin kehittämisen oikeisiin asioihin. Näin johdon kartat pysyvät ajan tasalla maaston nopeista muutoksista huolimatta. Vielä kun yhdistämme uusimman teknologian tarjoamat mahdollisuudet monipaikkaisen työn taitoihin, viemme aika- ja paikkariippumattoman työn johtamisen uudelle tasolle.

Kokonaisvaltainen vaikuttava muutosmatka

Olemme toimineet edelläkävijöinä näiden asioiden äärellä jo vuodesta 1999. Kokonaisvaltaisen kehitystyömme kivijalkoina ovat olleet ihmislähtöinen ja systeeminen lähestymistapa, yhteisöllinen oppiminen ja digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet. Vastaamalla työelämän muuttuviin tarpeisiin olemme halunneet yhdessä taivuttaa teknologiaa ihmisten tarpeista käsin, ei päinvastoin. Olemme halunneet uudistaa organisaatioita ja yksilöiden kokemusta työntekemisestä. Olemme halunneet mahdollistaa uusia ajattelun, oppimisen ja työnteon tapoja, joissa laadukkaalla yhdessä tekemisellä on keskeinen rooli. Johtamiskarttamme on ohjannut organisaatiokulttuurin itseohjautuvuuden ja yhdessäohjautuvuuden tielle.

Humap järjestää muutosmatkoja, joissa syntyy kokonaisvaltainen pysyvä muutoskyvykkyys. Matkan aikana hallitus ja johtoryhmä saavat reaaliaikaisen tilannekuvan maastosta, pystyvät luomaan kartan ja tekemään suunnitelmia, joilla vaikutetaan oikeisiin asioihin. Humapin konsultit auttavat konkreettisilla vinkeillä rakentamaan sillan ihmisten, strategian, johtamisen, yhteistyökulttuurin ja uusien käytänteiden välille. Olemme siis matkaoppaita, jotka auttavat luomaan uusia karttoja, valitsemaan tilanteeseen sopivimmat reitit ja ylittämään vaikeimmatkin kohdat. Howspace puolestaan mahdollistaa jaetun matkan, sosiaalisen pääoman hyödyntämisen ja ainutlaatuisen digitaalisen matkan yhdessä ihmisten kanssa.

Tervetuloa siis johtamaan organisaatiosi uuteen aikaan. Johtajuuden uusi aika on jo alkanut.

Blogin ovat kirjoittaneet Humapin toimitusjohtaja Terhikki Rimmanen ja Howspacen toimitusjohtaja Ilkka Mäkitalo.