Kulttuuri on tekoja

Työkulttuuri ei ole jotain “mitä olemme”, vaan ennemminkin sitä, miten toimimme. Kulttuuria pidetään monesti arkikokemuksen tasolla mystisenä, höttöisenä, ilmaantuvana, arvopohjaisena asiana – johon ei pysty konkreettisesti tarttumaan, saatikka johtamaan. Kulttuuri on tekoja. Sitä voi oppia tunnistamaan, ja sitä kannattaa tietoisesti kehittää.

Kulttuurin muotoilu on rakenteiden ja käytänteiden läpivalaisua

Wikipediassa organisaatiokulttuuri määritellään yrityksen arvoina, toimintatapoina ja rakenteina, jotka ohjaavat työntekijöiden käyttäymistä ja erottaa organisaation muista organisaatioista. Wikipedian määritelmään voisi lisätä, että organisaatiokulttuuri on seurausta siitä, mitä pyrimme yhdessä saamaan aikaan, ja miten tämä toiminta on historiallisesti muotoutunut.

Kulttuuri on jaettujen asenteiden, arvojen, tavoitteiden ja käytäntöjen kudelma, joka on luonteenomainen organisaatiolle, ihmisryhmälle. Se asettaa organisaation toiminnalle sävyn ja antaa keinovalikoiman tekoihin. Kulttuuri rakentuu ihmisten välillä, vuorovaikutuksessa ja yhteistyösuhteissa. Kulttuuri ei ole jotain “mitä olemme”, vaan ennemminkin sitä, miten toimimme. 

Työelämässä kohtaamamme ilmiöt ja ongelmat ovat luonteeltaan monimutkaisia. Nopeat ja helpot ratkaisut eivät ole toimivia, jos haluamme saada aikaan kulttuurissa pysyviä tuloksia. Asiat ja ilmiöt eivät ole toisistaan irrallisia, vaan ne ovat aina suhteessa toisiinsa. Yhteistyön ilmiöt ovat useimmiten seurausta tavoista, joilla olemme työtä tehneet tai organisoituneet ja miten työn tarkoitus on kulloinkin hahmotettu.

Toimintaympäristömme muuttuessa yksilöihin rajautuvat mallit eivät toimi. Lähes mitään yksittäistä ajankohtaista teemaa, kuten hyvinvointia, muutosjoustavuutta, osaamista, vuorovaikutusta, yhteistyön käytänteitä, teknologian hyödyntämistä ajattelupaikkana – ei voida enää mallintaa yksilöön rajautuvilla malleilla. Kulttuurisesti olemme riippuvaisia niissä toisistamme.

Toiminnan (systeemin) kokonaiskuvan näkeminen ja kulttuuriin haasteita synnyttävien tai ylläpitävien rakenteiden ja ajattelutapojen näkeminen on tärkeää. Haasteet yleensä tunnistetaan yhteistyösuhteita, toiminnan tarkoitusta sekä vuorovaikutusta tutkailemalla. Ratkaisu ei löydy katsomalla yksittäistä henkilön tekemistä tai yksikön toimenpidettä. Varsinkin silloin, kun työ- ja yhteistyökäytännöt tai välineet eivät vastaa muuttunutta työtä, saattaa syntyä kitkaa, joka näkyy esimerkiksi siten, että virallinen työkulttuuri on jotain muuta kuin todellinen. Työntekijät eivät tunnista omaa arkeaan juhlapuheissa ja strategiassa kuvatusta.

Organisaatiokulttuurin uudistamiselle on tarvetta

Miksi organisaatiokulttuuri on noussut juuri nyt niin vahvasti keskustelujen agendalle?

Teknologiat, työ, toimintamallit ja samalla työkulttuurit ovat muutoksessa. Jotta organisaatio pystyy tuottamaan innovatiivisesti, uudistavasti ja tehokkaasti palveluita ja tuotteita, kulttuurin on vastattava tätä tekemistä. Toinen syy organisaatiokulttuurin merkityksen kasvulle voi löytyä työvoimapulasta ja uusien työntekijöiden houkuttelemisesta organisaatioihin. Monet työntekijät ovat kiinnostuneita organisaatiokulttuurista, ja valitsevat omille arvoilleen ja työskentelytyylilleen sopivimman työpaikan. Jotta organisaatiokulttuuri ei olisi vain sanahelinää, jolla työntekijöitä houkutellaan, on työkulttuurin kehittämisessä kytkeydyttävä siihen, mitä yhteistyöllä pyritään saamaan aikaan.

Kuva: Mukaillen Ecosystems handbook

Jos työmme tavoitteisiin ja strategisiin toimintamalleihin ei saada rakennettua osallisuutta laajentavaa, emotionaalista  kytköstä, jossa arvot eletään todeksi, oppiminen on läsnä jokaisessa kohtaamisessa, ja jossa tietoa rakennetaan koko organisaation osaamispääomalla, ei vain johtajien tai avainhenkilöiden – usein käy niin, että toiminnan tavoitteita ei saavuteta. Yhteistyökulttuurilla on ratkaiseva osuus siinä, miten tavoitteet eletään todeksi ja millaiset arvostavat yhteistyösuhteet ovat siivittämässä meitä tuottavaan ja energisoivaan, toisistamme vaikuttuvaan tapaan rakentaa alati uudistuvaa tietoa.

Millaisia asioita tunnistat toimintakulttuuristanne?

Voit pohtia organisaationne työkulttuuria esimerkiksi alla olevien kysymysten avulla. Myös kysymysten pohtiminen yhdessä johtoryhmän tai oman tiimin kanssa saattaa olla hyödyllistä.

  • Vuorovaikutus: Kuka teidän tiimipalaverissanne puhuu eniten? Kenen odotetaan puhuvan? Keitä kuullaan ja kompataan? Keitä ei kuulla? Ketkä kokevat itsensä ohitetun? Miten ihmiset kytkeytyvät toistensa ajatuksiin ja käyvät dialogia?
  • Fokus ja läsnäolo: Mistä teillä ylipäänsä puhutaan eniten ja miten? Millaisia palaverinne on? Puhuuko niissä yksi henkilö ja muut multitaskaavat? Onko se hyödyllistä? Keskusteletteko sisäisistä asioista vai asiakkailta esiinnousseista haasteista? Miten nykytoimintaa kyseenalaistaviin puheenvuoroihin suhtaudutaan?
  • Osallisuus: Onko asiantuntijoilla tunne, että heitä kuullaan ja käsiteltävät asiat liittyvät heidän aitoihin arkityön ongelmiinsa, oivalluksiinsa ja ideoihinsa?
  • Työnteon rakenteet ja käytänteet: Mihin käytätte yhteistä aikaa? Tehdäänkö teillä asioita, kuten aina ennenkin siksi, koska se on tuttua ja turvallista? Missä teidän ajattelu on, luovatko teknologiat välillenne kytkeytymistä ja yhdessä oivaltamista?
  • Oppiminen: Tukevatko teidän toiminta-, yhteistyö- ja oppimiskäytäntönne työn tekemistä? Ovatko työssä ratkomanne asiat mutkikkaita ja haastavia, mutta työkulttuurinne tukee yksin toimimista?

Miten kulttuuria voi lähteä kehittämään?

Miten kulttuuri siis toimii? Yhteisössä syntyneet ajattelumallit, merkitykset ja uskomustarinat ylläpitävät kulttuurissa olevia ajattelumalleja. Ne tulevat kannatelluksi välillämme tapahtuvissa yhteistyösuhteissa ja vuorovaikutuksessa.

Tarvitaan osallisuutta laajentavaa, koko systeemin kokemuksia hyödyntävä prosessi, jossa yhteiskehitetään konkreettisia käytänteitä ja rakenteita ja keskustelunpaikkoja ja tapoja. Kaikkien näkemystä tarvitaan. Eri tehtäväkontekstien yli näkeminen kasvattaa ymmärrystä eri intresseistä. Näin päästään luomaan mahdollistavia käytänteitä ja opettelemaan yhdessä nykytyön metataitoja, joilla kulttuuri saadaan kukoistamaan ja samalla ihmiset aikaansaavat yhdessä organisaatiolle asetetut tavoitteet.

Ota yhteyttä, tämä on intohimoamme 25 vuoden kokemuksella!

Muutamia työkulttuurin liittyviä kehittymistarinoita

Liiketoiminnan kasvun keskiössä on työntekijöitä tukeva ja kannustava yrityskulttuuri – Case: Efima

Yhteistyökulttuuri syntyy yhdessä tekemällä ja kokeilemalla – Case: Tampereen yliopisto

Digitaalisuudesta vastaus hajautetun organisaation työskentelyn tehostamiseen – Case: Elisa