Jere Talonen

liiketoimintakonsultti

Asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien koko potentiaalin ja energian hyödyntämättä jättäminen vaarantaa liiketoiminnan kasvun ja kehityksen.

 

OSAAMINEN JA VAHVUUDET

  • Verkostojen ja palvelukonseptien kehittäminen
  • Tiedon, toimeenpanokyvyn ja työkalujen yhdistäminen
  • Strategian ja toimintakulttuurin yhteensovittaminen
  • Henkilöstö-, asiakas- ja sidosryhmäkokemus
  • Taloudellisten tulosten ja kyvykkyyksien kasvattaminen
  • Kansainvälinen palveluliiketoiminta ja -brändi kokemus
  • Omistajuuden ja osallistamisen varmentaminen
  • Ihmislähtöisen digitaalisen liiketoiminnan edistäminen
  • Johtamista, johtoryhmä työskentelyä ja yrittäjyyttä arjessa

KUKA?

Keskiössä minulle ovat perhe, luonto, koira ja halu tukea ihmisten (= henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät) kasvua, kunkin näkemyksiä arvostavasti ymmärtäen. Nämä arvovalinnat ovat ohjanneet minua kansainvälisellä uralla 9 maassa, 3 mantereella linja-, matriisi- ja itseohjautuvissa organisaatioissa.

Yhdistän strategian (mitä?), merkityksen (miksi?) ja toimintakulttuurin (miten?) arjessa. Minulla on näyttöjä organisaatioiden kyvykkyyksien ja liiketoiminnan uudistamisesta sekä strategian ja operaatioiden yhteensovittamisesta kaupallisten ja operatiivisten toimintojen johtajana, johtoryhmien ja hallitusten jäsenenä, yrittäjänä ja organisaatioiden sparraajana yli 25 vuotta.

MIKSI?

Perustavanlaatuiset uuden ajattelun, valtarakenteiden ja johtajuuden muutosvoimat ovat tulleet jäädäkseen. Digitaalisuus ja kestävä kehitys haastaa organisaatiot ja niiden ekosysteemit uudistumaan ennennäkemättömän nopeasti. Ihmisen ja koneen työroolit rakentuvat ja vakiintuvat. Jatkuvaa epävarmuutta pitää pystyä sietämään, myös kauaskantoisissa päätöksissä.

Ihmisten koko potentiaalin hyödyntäminen on ollut aina intohimoni. Uskon ihmisiin ja ihmisten kyvykkyyksiin. Olen avoin ja kiinnostunut ihmisistä, asioista ja uusista tuulista, samalla vanhaa ja pysyvää arvostaen. Haluan yhteensovittaa strategian ja arjen käytänteet kestäväksi ihmislähtöiseksi liiketoiminnaksi. Kannattavaksi ja merkitykselliseksi toiminnaksi, jossa on suunta, roolit ja odotukset ovat selkeitä.

MITEN?

Toimin kompleksissa ja epävarmoissa työelämän murroskohdissa huomioiden kyvykkyyksien, tuloksenteon ja digitaalisuuden luomat mahdollisuudet ja reunaehdot. Kuuntelen, kiteytän ja kannustan. Tuon analysoidun määrällisen ja laadullisen tutkimustiedon, tehokkaat prosessit, parhaat työvälineet ja ihmisten koko potentiaalin yhteen toimiviksi palveluinnovaatioiksi ja ekosysteemeiksi.

Tuen työntekijä-, asiakas- ja sidosryhmäkokemuksen, kulttuurin, arjen käytänteiden yhteensovittamisessa. Hahmotan tarpeet ja tilanteet nopeasti. Puhun sekä rahaa että ihmistä konkreettisesti ja ymmärrettävästi. Rakennan yhteisöllisyyttä ja omistajuutta kasvattavia ekosysteemejä parhaiden toimijoiden kanssa yhdessä. Luon edellytyksiä kasvulle ja merkitykselliselle työlle. Saan ihmiset innostuneesti uudistumismatkalle mukaan.