Moderni johtaminen edellyttää systeemiajattelua

Systeeminen ajattelu tarkoittaa kykyä tarkastella ilmiöitä suhteessa toisiinsa
osana suurempaa kokonaisuutta. Moderni johtaminen edellyttää tällaista
systeemiajattelua. Näin siksi, että maailma on muuttunut entistä
monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi hahmottaa kategorisen eli luokittelevan
ajattelun linssein.

Teon merkitys on toiminnan motiivissa

Moderni ammattilainen haluaa ymmärtää yksittäisten tekojensa laajemman
merkityskehikon. Enää ei riitä, että tehdään vain omat työtehtävät. Halutaan
tietää, miksi asioita työpaikalla tehdään kuten tehdään. Mitä suurempaa
kokonaisuutta oma työpanos palvelee?

Myöskään johtamisen ominaisuuksia ei voi ymmärtää irrallaan siitä
systeemisestä kontekstista, toiminnasta, jossa johtaminen tapahtuu. On aivan
eri asia johtaa teolliselle työlle tyypillistä vaiheistettua sarjatuotantoa kuin
luotsata avointa innovaatioekosysteemiä.

Johtaja ajattelee, työntekijä tekee

Systeemisen ajattelun vastakohta on kategorinen ajattelu, jossa ilmiöitä
luokitellaan niiden yksittäisten ominaisuuksien mukaan. Kategorista olisi
esimerkiksi listata joitakin yleisiä hyvän johtajan ominaisuuksia, jotka sinänsä
olisivat siirrettävissä johdettavasta toiminnasta toiseen.

Kategorista on myös perinteinen teolliselle työlle tyypillinen kaksijakoinen
organisaatiorakenne. Siinä johtajan tehtävä on ajatella, miten työtä tulisi tehdä
ja työntekijän osana on suorittaa tuo työ suunnitelmien mukaan

Viimeistään kuitenkin koronakevät 2020 paljasti raadollisesti kaksijakoisen
rakenteen heikkoudet. Äkillisessä tilanteessa työn suunnittelua ei voinut
irrottaa työn suorittamisesta. Venettä oli soudettava samalla, kun sitä
suunniteltiin.

Systeemiajattelu luo turvaa

Yksilön tekojen asettamisen systeemiseen tarkasteluun edistää psykologista
turvallisuutta. Kun ongelmallinen tilanne asetetaan toiminnan kontekstiin, kohdistuu siitä annettava palaute toimintaan, ei henkilöön. Tällöin keskustelu on yleensä rakentavampaa ja johtaa varmemmin toiminnan kehittymiseen.

Esimerkiksi eräässä organisaatiossa työntekijän vastuulla oleva iso
asiakasprojekti oli ylittänyt sille asetetun aikataulun, työmäärän ja budjetin
moninkertaisesti suunniteltuun nähden. Toimitusjohtajalle ehdotettiin tilanteen
käsittelyä siten, että hän yhdessä työntekijän kanssa mallintaisi fläppitaululle
haasteellisen projektin systeemisenä toimintana. Tällöin palautekeskustelun
huomio kohdistui työntekijän tekojen kaivelun sijaan yhteiseen toimintaan ja
siinä havaittuihin ongelmiin.

Systeemisen johtamisen työkaluja

Miten sitten temppu tehdään eli toteutetaan systeemiajattelua johtamisessa?
Teoksessani Moderni johtaja. Työsuhteiden johtamisesta toiminnan
johtamiseen esittelen kehittävän työntutkimuksen teoriaperinteeseen
pohjautuvia käytännönläheisiä työkaluja arjen johtamistoiminnan tueksi.

Systeemiajattelun juurruttamiseksi voit turvautua Humapin apuun. Ole yhteydessä!