Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Humap Consultation Oy (jäljempänä “Humap”)
Y-tunnus 2661889-6
Tykistökatu 5, 20520 Turku

2. Tietosuoja-asioista vastaavan henkilön yhteystiedot
Matti Hirvanen
organisaatiokonsultti
Humap Consultation Oy
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: fi@humap.com

3. Tietosuojaselosteen kuvaus
Tässä yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen mukaisessa
tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee kaupalliseen
asiakkuuteen, potentiaaliseen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän
suhteen hoitamiseen, palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään sekä
asiakaspalautteisiin ja mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseen liittyviä
henkilötietoja.

Rekisteröityjen ryhmä koostuu rekisterinpitäjän tarjoamia kaupallisia palveluita käyttävien tai palveluiden kohderyhmään kuuluvien yritysten ja organisaatioiden edustajien henkilötiedoista.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteröidyistä kerätään ja käsitellään seuraavia henkilötietojen kategorioita:

 • Rekisteröidyn yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, yhteystiedot työpaikalle (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), rekisteröidyn ammatti/nimike, työsuhteen voimassaolo.
 • Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyviä tietoja, kuten asiakasnumero, tietojen luonti- ja päivitysajankohdat, asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyviä tietoja (tilaustiedot, palautteet, yhteydenpitotapahtuman taltiot), asiakassegmentointiin liittyviä luokituksia, rekisteröidyn julkisiin lähteisiin perustuva työhistoria.
 • Markkinointi- ja myynninedistämistoimiin liittyvät tiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, markkinointitoimenpiteet.
 • Rekisteröidyn edustamaan organisaatioon liittyviä tietoja kuten organisaation yhteystiedot, toimialaluokka, organisaatiokoko ja liikevaihtotiedot.
 • Tiedot rekisterinpitäjän järjestämiin tilaisuuksiin osallistumisesta.
 • Sähköisten palvelujen hoitamiseen liittyviä tietoja, kuten uutiskirjeen tilaaminen ja rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (mm. selain ja sen versiot, IP-osoite ja sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt rekisterinpitäjän sivuille) ja evästeet, niiden sisältäessä henkilötietoja sekä palvelun ominaisuuksien käyttötiedot.
 • Asiakaspalautteisiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin liittyvät vastaukset.

5. Henkilötietojen säännönmukaiset lähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, erilaisista rekisteripitäjän palveluista, joita
rekisteröity käyttää, sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä yrityksiltä ja viranomaisilta, jotka tarjoavat henkilötietoja koskevia palveluja. Yhteisöjen edustajia koskevia tietoja voidaan kerätä myös kaupparekisteristä, yritysten
verkkopalveluista sekä muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään kaupalliseen asiakkuuteen, potentiaaliseen asiakkuuteen ja
muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, palvelujen markkinoinnissa ja
asiakasviestinnässä sekä asiakaspalautteissa ja mielipide- ja markkinatutkimuksissa.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin (muun muassa suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset).

Tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat
asiakas- ja markkinointirekisterin toiminta-ajatusta eivätkä ole tämän rekisterin
käsittelytarkoitusten kanssa yhteen sopimattomia.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on kaupallisen asiakkuuden hoitamisen
muodostama oikeutettu etu ja siihen liittyvien sopimussuhteiden täytäntöönpano sekä
lisäksi mm. asiakaspalvelun parantaminen ja uusien palveluiden kehittäminen.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Henkilötietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin,
jotka tukevat asiakas- ja markkinointirekisterin toiminta-ajatusta, ja joissa tietojen
käyttötarkoitus ei ole yhteen sopimaton tämän rekisterin käyttötarkoitusten kanssa.

Henkilötietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin
voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi
rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole tätä erikseen kieltänyt. Henkilötietoja
luovutetaan vain sellaiselle yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut toimimaan tietosuoja-
asetuksen mukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen
toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä
tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten silloin, kun henkilötiedot on
muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voidaan tietoja
luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja rekisterinpitäjän ohjeistamana. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan lukuunsa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen
käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan
tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

8. Henkilötietojen suojaaminen
Rekisterinpitäjällä on käytössä asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia
tietoturvatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Henkilötietoja tallennetaan sähköisiin tietokantoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä
tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on rekisteröitynä seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

Rekisteröity voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä kohdassa 2
mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä
tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä viestintäkanavissaan ja verkkosivuillaan. Muutokset
voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee
tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti ja aika ajoin uudelleen.