Tulevaisuus haltuun tulevaisuuskuntoisuudella

Tuntuuko, että kontrolli asioista lipeää käsistä ja koko ajan mennään yhdestä kriisistä toiseen? Onko tulevaisuudesta vaikea saada otetta? Nämä tunteet ovat toki todellisia, mutta muutosta ja epävarmuutta tulevasta on aina ollut ja sitä tulee aina olemaan. Välillä muutokset ovat hieman suurempia ja välillä pienempiä, mutta muuttumattomuutta ei ole olemassakaan. Siksi meidän tulee kehittää ennakointiajatteluamme ja muotoilla organisaatioista tulevaisuuskuntoisia.

Meidän on kyettävä toimimaan jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden myllerryksessä pitäen samalla katseen tiukasti tulevassa. Tulevaisuus onkin siinä mielessä kiitollinen asia, että siihen voidaan oikeasti vaikuttaa, toisin kuin menneeseen.

Ennustamisesta ennakointiin

Olen toiminut futuristina jo muutaman vuosikymmenen ajan enkä osaa ennustaa tulevaa. Väitän, ettei sitä osaa meistä kukaan. Joskus joku saattaa pystyä onnekkaisiin tai valistuneisiin arvauksiin, mutta niitä ne juuri ovat. Ennakointi ja ennustaminen ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Ennakoinnilla ei pyritä antamaan yhtä oikeaa vastausta, vaan tuomaan eri vaihtoehtoja ja niiden merkitystä organisaation toiminnalle. Vaihtoehtoiset tulevaisuudet ja niiden pohtiminen tekevät meistä ketterämpiä ja valmiimpia mille tulevaisuudelle tahansa. Ennakoinnin tärkeä puoli on myös muodostaa oma tulevaisuuden tahtotila eli visio. Ei siis ainoastaan pohtia mitä kaikkea voi tapahtua, vaan myös mitä halutaan tapahtuvan.

No jos emme voi ennustaa tulevaisuutta, kannattaako tulevaa juurikaan pohtia? Kyllä kannattaa! Rohrbeck ja Kum (2018) ovat osoittaneet, että systemaattista ennakointia harjoittavat yritykset ovat 33 prosenttia muita kannattavampia ja niiden markkina-arvon kasvu oli 200 % korkeampi kuin verrokkiryhmällä.

Mitä on tulevaisuuskuntoisuus?

Systemaattinen ennakoinnin hyödyntäminen arjessa on tulevaisuuskuntoisuutta. Tulevaisuuskuntoisuudella tarkoitamme sitä miten hyvin organisaatio on varautunut tulevaisuuden muutoksiin ja epävarmuuteen. Toisaalta se kertoo myös miten ketterästi yritys kykenee toimimaan muuttuvassa ympäristössä ja miten se ennakoivasti luo ja hyödyntää tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Tulevaisuuskuntoisuus edellyttää uudenlaista tapaa ajatella tulevaisuutta monikossa –  vaihtoehtoisia tulevaisuuksia (mindset). Systemaattista tulevaisuuskuntoisuudesta saa kehittämällä tulevaisuusosaamista ja -prosesseja (skillset) sekä hyödyntämällä siihen erilaisia konkreettisia työkaluja (toolset).

Tulevaisuuskuntoisuutta voi ja kannattaa mitata

Tulevaisuuskuntoisuus rakentuu viiden osa-alueen tarkastelusta, joita ovat toimintakulttuuri, aistiminen ja ideoiminen, rikastaminen, kokeilut ja toiminta sekä strategisuus.

  1. Organisaation toimintakulttuuri kuvaa toiminnan ”maaperää” tulevaisuuskuntoisuuden näkökulmasta. Oikeanlainen eli esim. avoin, luova ja osallistava toimintakulttuuri mahdollistaa tulevaisuuskuntoisen toiminnan kehittämisen.
  2. Aistiminen ja ideointi kuvaa miten organisaatio havainnoi toimintaympäristöä ja siihen liittyviä muutoksen merkkejä. Tehdäänkö tätä tarpeeksi laajasti ja systemaattisesti? Tutkaillaanko myös oman alan ulkopuolisia ilmiöitä?
  3. Rikastaminen kertoo siitä miten organisaatio käsittelee ja jalostaa havainnoituja muutoksen merkkejä. Harvasta signaalista saadaan suoraan johdettua toimenpiteitä. On pohdittava esim. voidaanko joitakin signaaleja ja havaintoja yhdistää ja mitä tulkitut muutoksen merkit tarkoittavat juuri meille ja meidän toiminnalle.
  4. Arjen kokeilut ja toiminta viittaa mihin käytännön toimintaan jatkojalostetut muutossignaalit johtavat. Pelkkä ajattelu ja teoreettinen ideoiden jalostaminen ei riitä, vaan täytyy myös tehdä konkreettisia kokeiluja ja päätöksiä. Näitä voivat olla niin uusien toimintamallien kokeilut kuin tuote- tai palveluinnovaatiot.
  5. Strategisuus kuvaa miten organisaatio luo ja johtaa strategiaa käytännössä. Onko tulevaisuusajattelu sisäänleivottu strategiseen toimintaan, strategian tekemiseen ja sen todeksi elämiseen arjessa?

Kirjoittaja Niko Herlin toimii Humapissa ekosysteemissä futuristina, strategina ja tulevaisuuskuntoisuuden muotoilijana.

KEHITÄ ORGANISAATIOSI TULEVAISUUSKUNTOISUUTTA

FUTURE READINESS – KEHITÄ ORGANISAATION TULEVAISUUSKUNTOISUUTTA
Future Readiness on kehittämispalvelu, joka kartoittaa organisaation kyvyn menestyä epävarmassa maailmassa. Sen avulla voit mitata ja kehittää organisaation tulevaisuuskuntoisuutta kaikilla tasoilla.

Future readiness sisältää Unlike®-tulevaisuuskuntoisuusanalyysin ja tulokset yhteisen tilannekuvan luomiseksi sekä kehittämiskokonaisuuden, joissa luodaan tiekartta tulevaisuuskuntoisen organisaation rakentamiseen ja konkreettiset arjen toimenpiteet tulevaisuuskuntoisten tiimien kehittämiseksi.

Rakenna kasvukulttuuria tulevaisuuskuntoisella toiminnalla!